Organizacja pożytku publicznego  
 
program do pit - darmowy


Spółdzielnie Młodzieży Szkolnej


MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA

Społeczny program aktywizacji zawodowej uczniów szkół średnich.

INFORMACJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

wstęp

Fundacja "Dla Dobra Dziecka", jako organizacja pozarządowa, jest autorem projektu którego celem jest pomoc w zakładaniu przez młodzież szkół średnich Spółdzielni Młodzieży Szkolnej pod hasłem: MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA.

Problem bezrobocia jest szczgólnie bolesny dla młodzieży, absolwentów szkół średnich i wyższych. Marzenia wyzwalane przez nauczycieli i wychowawców – spotykają się z brutalną prawdą. - Rynek pracy nie jest w stanie zatrudnić wszystkich.

Koncepcja programu Spółdzielni Młodzieży Szkolnej - SMS – jest propozycją praktycznej realizacji rządowego programu "Moja Pierwsza Praca". Projekt Fundacji wychodzi więc naprzeciw dążeniom władz oświatowych oraz resortu gospodarki, pracy i polityki socjalnej – wyzwalania inicjatyw młodzieży na rzecz organizacji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Celem projektu "MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA" jest inspiracja młodziezy ostatnich klas szkół średnich w zakładaniu i zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami, a tym samym stworzenia warunków zatrudnienie tak na zasadach pracy dorywczej, jak i dla wyróżniających się – pracy etatowej .

Za rok Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Fakt ten stawia przed środowiskiem oświaty historyczną szansę stworzenia programu edukacji menadżerskiej dla najaktywniejszych uczniów ostatnich klas szkół średnich. Koncepcja szkolnych spółdzielni usługowych, jest propozycją realizacji w praktyce idei wyłaniania liderów oraz edukacji ekonomicznej i menadżerskiej młodzieży.

Idea SMS jest próbą wyzwolenie wśród młodzieży pro-zawodowej aktywności - tworzenia przez młodych liderów nowych miejsc dorywczej pracy, możliwości legalnego zarobku dla siebie i swych mniej aktywnych kolegów.

Należy przy tym podkreślić, iż projekt MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA wpisuje się we wprowadzony przez Panią Minister Krystynę Łybacką program przedmiotu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, dając młodzieży szansę na praktyczną weryfikację zdobywanej wiedzy teoretycznej.

Program MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA jest unikalnym projektem zmierzającym do wyłanianie najaktywniejszych uczniów, szkolnych przywódców, przyszłych liderów przedsiębiorczości. Celem autorów projektu jest pomoc w organizowaniu zatrudnienia i tworzeniu przez samą młodzież miejsc pracy. Tak jeszcze w czasie nauki, jak i po jej zakończeniu.

Projekt jest autoryzowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Spraw Socjalnych.

Idea spółdzielczości

Ideą nadrzędną spółdzielczości jest wspólnota celów i zadań jej członków. Spółdzielnia jest korporacją, a więc zrzeszeniem osób, w przeciwieństwie do spółki handlowej, która jest zrzeszeniem kapitałów. Tak więc spółdzielnia, jak każda korporacja, stawia sobie za cel realizację określonych wspólnych zadań - korzystnych dla swoich członków.

Spółdzielnia jest osobą prawną w rozumieniu prawa cywilnego. Podobnie więc jak osoba fizyczna - człowiek, spółdzielnia może być podmiotem prawa (tzn. ma zdolność prawną) oraz może za pomocą własnych działań nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (tzn. ma zdolność do czynności prawnych).

Cechą spółdzielni jako korporacyjnej osoby prawnej jest posiadanie przez nią majątku odrębnego od majątku członków. Spółdzielnia odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast członkowie ponoszą ryzyko jej działalności gospodarczej (tj. uczestniczą w pokrywaniu strat spółdzielni) tylko do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Spółdzielnia jako osoba prawna ma swoją nazwę (firmę), która podlega ochronie prawnej (zwłaszcza właściwej dla ochrony dóbr osobistych).

Projekt tworzenia przez młodzież Spółdzielni Młodzieży Szkolnej nawiązuje do chlubnych tradycji ruchu spółdzielczego. Wpisując się w rządowy program walki z bezrobociem jest propozycją konkretnego projektu wykorzystania dotychczasowych form i zasad spółdzielczości uczniowskiej w budowie nowoczesnego programu aktywizacji zawodowej młodzieży.

MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA jest realnym programem - dającym szansę praktycznego wykorzystania naturalnej dla młodych zadziorności i twórczego niepokoju, Jest szkołą przedsiębiorczości, połączeniem edukacji ekonomicznej z praktyką. Projekt zakłada objęcie programem 10 proc. średnich szkół na terenie kraju i założenie w ciągu najbliższych 3 lat ok. 1.000 nowych, małych organizacji gospodarczych, opartych o Prawo Spółdzielcze.

Projekt przwiduje utworzenie ponad 5 tys. stałych miejsc pracy niezbędnych do funkcjonowania SMS-ów (zarządzanie, obsługa administracyjno – księgowa, marketing) oraz możliwość samozatrudnienia dla co najmniej 20 tys. uczniów i absolwentów.

Uwaga! Zasadą nadrzędną spółdzielczości jest możliwość zrzeszania się wszystkich chętnych. Nie można ograniczać członkostwa ani od wieku ani miejsca nauki. Tak więc członkiem SMS mogą być również osoby nie będące uczniami Państwa szkoły oraz ... rodzice i nauczyciele.

Jak założyć SMS

Koncepcja założenia w Państwa szkole Spółdzielni Młodzieży Szkolnej musi być poprzedzona niezbędnym przygotowaniem logistycznym.

Pierwszym krokiem jest spotkanie najaktywniejszych, często niepokornych uczniów z ulubionym pedagogiem. Ideałem było by gdyby był to nauczyciel np. przedsiębiorczości lub pokrewnego przedmiotu z zacięciem biznesmena, który dysponował by zarówno wolnym czasem jak i pasją współtworzenia ciekawego eksperymentu gospodarczego.

Drugim, nie mniej ważnym krokiem jest znalezienie sojuszników. Nie tylko szkoła jest strategicznym klientem SMS-ów. Potencjalnymi klientami są również urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz firmy rodziców Państwa uczniów. Przychylność powiatowych i gminnych władz oraz zainteresowanie miejscowego biznesu działalnością SMS jest strategicznym celem marketingowym nowo założonej firmy.

Założyciele, władze i członkowie

Podstawowym aktem prawnym normującym tryb zakładania i działanie Spółdzielni jest Ustawa z dnia 16 września 1982 r. "Prawo spółdzielcze" z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity ustawy, uwzględniający wprowadzone zmiany, można znaleźć na stronie internetowej: www.isip.sejm.gov.pl lub www.spoldzielczosc.pl

Założyć Spółdzielnię zgodnie z Art. 6 § 2 może conajmniej:

 • 10 osób fizycznych lub
 • 3 osoby prawne lub
 • 5 osób fizycznych jeżeli jest to Spółdzielnia produkcji rolnej
 • Oznacza to, że w przypadku SMS założycielami musi być co najmniej 10 osób fizycznych. Ze względów praktycznych sugerujemy aby liczba założycieli Spółdzielni była nie mniejsza niż 15 uczniów. Dzięki temu, jeżeli nawet podczas zebrania założycielskiego 2-3 osoby wycofają swoją zgodę, możliwe będzie założenie Spółdzielni.

  Najważniejszym dokumentem uchwalonym na zebraniu założycielskim jest Statut Spółdzielni (art. 6 § 1 Prawa spółdzielczego). Statut musi być przyjęty jednogłośnie przez członków – założycieli Spółdzielni. Dlatego proponujemy przygotowanie projektu statutu przed zebraniem założycielskim i skonsultowanie go ze wszystkimi założycielami, aby zebrać ich uwagi i opinie, które ewentualnie zostaną uwzględnione w projekcie statutu. Treści które muszą znaleźć się w statucie określa Art. 5 § 1 i § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze patrz: www.isip.sejm.gov.pl. Założyciele mogą wprowadzić do Statutu dodatkowe zapisy, o ile nie są one sprzeczne z ustawą.

  W przygotowanym poradniku "Jak założyć SMS" znajdzie się projekt wzorcowego statutu, który po uzupełnieniu niezbędnych danych ( nazwa SMS, wpisanie wybranych członków Zarządu i Rady itp.) można będzie wykorzystać przy zakładaniu Spółdzielni. W przygotowaniu ostatecznej wersji Statutu można skorzystać na przykład z doświadczeń rodziców, współpracujących ze szkołą biznesmenów i działaczy samorządowych.

  W celu sprawnego przeprowadzenia zebrania założycielskiego, dobrze jest ustalić osobę - może członka władz szkolnego samorządu, który przygotuje zebranie, określi jego porządek, a w trakcie zebrania wybrany zostanie na przewodniczącego obrad i posiada predyspozycje do jego prowadzenia.

  Drugim ważnym punktem zebrania założycielskiego powinien być wybór władz statutowych Spółdzielni. Pierwszym zadaniem wybranych władz SMS będzie zarejestrowanie Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Ze względów praktycznych proponujemy na zebraniu założycielskim dokonanie wyboru władz statutowych tj. Rady Nadzorczej i Zarządu. Władze statutowe określane są mianem "Organów Spółdzielni".

  Organami Spółdzielni są:

  Walne Zgromadzenie członków (zebranie założycielskie spełnia rolę pierwszego Walnego Zgromadzenia)

  Rada Nadzorcza musi liczyć minimum 3 osoby (Art. 45 § 1 Ustawy) i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada może zostać wybrana przez zebranie założycielskie. Liczebność Rady musi określać Statut Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni (Art. 45 § 2 ustawy)

  Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Jego liczebność musi określać statut (Art. 49 § 1 ustawy). Zarząd może być wybierany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Pierwszy Zarząd może wybrać Zebranie Założycielskie. Tryb wyboru Zarządu, czy wybiera go Rada, czy Walne Zgromadzenie musi określić statut -Art. 49 § 2 ustawy). Nie można być równocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni (Art. 56 § 1 ustawy).

  Doświadczenia wskazują, że korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Umożliwia to pełną kontrole władz spółki przez członków Spółdzielni oraz daje Zarządowi korzystniejszą pozycję w kontaktach z kontrahentami zewnętrznymi.

  Po zakończeniu zebrania Zarząd zobowiązany jest przygotować i złożyć do właściwego Sądu Rejonowego - Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego niezbędne dokumenty do rejestracji Spółdzielni (Art. 7 § 2):

 • wniosek o zarejestrowanie Spółdzielni.
  Wniosek musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Organizacyjnej lub wszystkich członków Zarządu Spółdzielni. Podpisy pod wnioskiem muszą być uwierzytelnione przez Sąd Rejestrowy lub przez notariusza – Art. 7 § 3. Oznacza to, że podpisy pod wnioskiem muszą być złożone w obecności urzędnika sądowego (np. w sekretariacie Sądu) lub w obecności notariusza.
 • dwa odpisy statutu
  Można sporządzić odpisy statutu w formie kserokopii łącznie z podpisami członków założycieli, kserokopię za zgodność z oryginałem potwierdza przewodniczący zebrania założycielskiego.
 • dokumenty stwierdzające wybór Rady Nadzorczej i Zarządu.
  W tym celu można złożyć protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami tj. protokołami Komisji Skrutacyjnej lub wyciąg z protokółu zebrania zawierający informacje o wyborze władz Spółdzielni (Rady Nadzorczej i Zarządu) potwierdzony za zgodność podpisem Przewodniczącego Zebrania.
 • inne dokumenty
  W przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu Związku Rewizyjnego SMS, wyciąg z protokółu zawierający uchwałę w powyższej sprawie potwierdzony za zgodność przez przewodniczącego zebrania założycielskiego.
 • z kart historii

  Koncepcja tworzenia Spółdzielni Uczniowskich nie jest nowa.

  Pierwszą spółdzielnię uczniowska na ziemiach polskich założyła w Pszczelinie k. Warszawy - nauczycielka Jadwiga Dziubińska (1874-1937) w 1900 roku. Przy organizowanych przez Towarzystwo Pszczelarsko – Ogrodnicze kursach rolniczych powstał sklepik i kasa wzajemnej pomocy. Kiedy Jadwiga Dziubińska przeniosła się na Kujawy, również tam, kierując szkołą gastronomiczną dla wiejskich dziewcząt w Kruszonku, założyła spółdzielnię uczniowska. Spółdzielnia organizowała całe życie szkoły i internatu na zasadach samorządności. Dziewczęta same obliczały koszty utrzymania i same troszczyły się o zaopatrzenie.

  Autorem pierwszej broszury dotyczącej szkolnego ruchu spółdzielczego, pt. "Kooperatywa w szkole" był nauczyciel z Mińska Mazowieckiego, Roman Kluge, który w 1912 roku założył w miejscowej szkole podstawowej spółdzielnię uczniowską.

  Do wybuchu pierwszej wojny światowej na ziemiach polskich działało zaledwie osiem spółdzielni uczniowskich. W okresie zaborów propagowali ten rodzaj aktywności młodzieży znani pedagodzy, między innymi Maria Orsetti oraz Franciszek Dąbrowski. Później swój entuzjazm dla spółdzielczości uczniowskiej okazywali pisarze: Janusz Korczak (powieść pt. Bankructwo małego Dziecka, 1924 r.) i Jan Wolski (Czy to bajka czy nie bajka, 1925 r.). F. Dąbrowski wydał w 1925r. podręcznik pt. "Spółdzielnie uczniowskie", który obowiązywał przez wiele lat.

  W okresie od 1936 r. do 1939 r. wychodziło niezwykle popularne czasopismo "Młody Spółdzielca". Pisywali do niego m.in. M. Dąbrowska, J. Korczak, G. Morcinek, E. Szelburg – Zarembina.

  Przed wybuchem II wojny światowej w polskich szkołach istniało już 8000 spółdzielni. Obejmowały one 30% szkół. Prócz sklepików prowadziły introligatornie, biblioteki i bufety.

  Okupację przetrwało zaledwie kilkanaście spółdzielni, lecz w 1949 r. było ich już zarejestrowanych 14700. Zrzeszały 1,5 mln. członków.

  W latach 70-tych polska spółdzielczość uczniowska (obok francuskiej, brytyjskiej, szwedzkiej i duńskiej) była zaliczana do najprężniej działającej w świecie. W tym okresie pojawiło się mnóstwo książek – instruktarzy dla uczniów i opiekunów spółdzielni. Tematyka ich była bardzo szeroka. Uczniowie mogli nauczyć się jak zakładać ule, jak hodować króliki, nutrie, kury czy nawet jedwabniki. W ramach spółdzielni uczniowskich działały introligatornie, zakłady fryzjerskie, pracownie fotograficzne, wytwórnie zabawek i wyrobów z wikliny, a nawet zakłady krawieckie i dziewiarskie. Nawyk oszczędzania kształciły Szkolne Kasy Oszczędności (SKO), które z czasem przekształcono w Kasy Spółdzielcze.

  W grudniu 1979 r. Polacy zostali zaproszeni do Paryża na I Międzynarodowe Sympozjum Spółdzielczości Szkolnej, zorganizowane przez UNESCO ramach obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka, ogłoszonego przez UNICEF.

  Lata 90-te to okres trudny dla spółdzielczości, również uczniowskiej. Ten próg przetrwało zaledwie 3000 szkolnych kooperatyw. Wielu ludziom, szczególnie nie znającym historii, słowo „spółdzielczość” kojarzyło się źle (niestety sytuacja w wielu przypadkach trwa do dziś). Dyrektorzy szkół chętnie pozbywali się kłopotu. Z powodu problemów finansowych w wojewódzkich związkach „Samopomoc Chłopska” i „Społem” zlikwidowano stanowiska pracowników, którzy odpowiadali za działalność spółdzielczości uczniowskiej i często opiekowali się kilkunastoma szkołami.

  Aby zapobiec zapaści, w jakiej znalazły się szkolne spółdzielnie w 1993 r. powstała Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. To również dzięki jej działalności dzisiaj mamy ok. 6000 spółdzielni uczniowskich, najwięcej w województwach: małopolskim, śląskim, mazowieckim, warmińsko – mazurskim i świętokrzyskim.

  Projekt tworzenia SPÓŁDZIELNI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ niewiele ma wspólnego z uczniowskimi spółdzielniami. Szkolne SMS-y niczym nie różnią się od “dorosłych” spółdzielni usługowych, Są takimi samymi podmiotami gospodarczymi. Mają takie same prawa i obowiązki, rządzą się takimi samymi regułami gospodarki rynkowej. Z uczniowskim spółdzielniami mają tylko wspólne korzenie, chlubną tradycję oraz możliwość prowadzeniaw działalności na terenie szkoły.

  Uwagi końcowe

  Zdecydowana większość dzisiejszych liderów polskiej sceny politycznej z biznesem spotkała się już w czasie studiów dorabiając w spółdzielniach studenckich. Tam stawiali pierwsze kroki, zarządzając uczelnianymi spółdzielniami pracy, dyrektorzy większości banków, firm ubezpieczeniowych oraz ministrowie nie tylko gospodarczych resortów.

  Dzisiaj obserwujemy znacznie mniejsze zainteresowanie spółdzielczością studencką. Oferty prac porządkowych, powielanie skryptów i prowadzenie kursów przygotowawczych – ostały się jeszcze na państwowych uczelniach. Konieczność zdobywania doświadczenia zawodowego spowodowało znaczne zmniejszenie zainteresowania studentów pracą w spółdzielniach studenckich na korzyść pracy w „dorosłych” firmach i instytucjach państwowych. Bardzo często jest to praca nisko płatna lub na zasadach wolontariatu. Na otrzymania pracy zdecydowanie większą szansę mają bowiem absolwenci z doświadczeniem zawodowym, najlepiej zbieżnym z kierunkiem studiów.

  Obniżył się wiek „inicjacji zawodowej” młodzieży. O dorywczą pracę starają się już 15-latki. Spowodowane jest to zarówno wcześniejszym wkraczaniem młodych w dorosłe życie, jak i ubożeniem Polaków. Brak możliwości rodziców zaspokojenia cywilizacyjnych potrzeb młodzieży wyzwala w niej naturalny pęd do pracy. Pragnąc pomóc rodzicom szukają możliwości legalnego zarobienia na nowy ciuch, wymarzoną płytę, czy też na zimowe lub letnie wakacje.

  Idea SMS jest próbą rozwiązanie tego problemu. Jest propozycją organizacji przez młodzież legalnej pracy dla młodzieży.

  Koncepcja założenia w Waszej szkole SMS musi wyjść jednak od samej młodzieży. Nie może być to szkolna inicjatywa kadry nauczycielskiej. Ideą tworzenia SMS jest bowiem próba wyłonienia szkolnych liderów przedsiębiorczości - przyszłych biznesmenów, dyrektorów i działaczy gospodarczych.

  Szanowni Państwo,

  Życzymy Wam, by realizowany w Waszej szkole pilotażowy program SMS wyłonił w niedalekiej przyszłości liderów polskiej gospodarki. Biznesmenów, działaczy gospodarczych i bankierów. Jesteśmy przekonani, iż projekt MOJA PIERWSZA WŁASNA PRACA jest nie tylko szansą dla młodzieży dołączenia do aktywnych rówieśników nowoczesnej Europy - lecz jest również szansą na modernizację polskiej gospodarki na miarę cywilizacyjnych wyzwań XXI wieku.

  Zachęcamy do korzystania z merytorycznej pomocy w zakładaniu i prowadzeniu Waszej firmy przez konsultantów – autorów programu:

  1. „Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży” więcej...
  2. „Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży. Szkolenie i doradztwo (woj. mazowieckie)” więcej ...
  3. „Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży. Szkolenie i doradztwo (woj. pomorskie)” więcej...

  Biuro Informacyjne SMS:

  00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 3 kl. IV
  tel. /fax (22) 620-03-25, 620-49-95,
  e-mail: fundacja.ddd@warszawa.home.pl

  Prezes Fundacji "dla dobra dziecka" Anna Matulka, tel.kom. 0/501 218 900
  Członek Zarządu Fundacji "dla dobra dziecka" Grzegorz Pensiek tel.kom. 0/501 218 901

  Odbyło się szkolenie dla młodzieży, studentów, nauczycieli i rodziców "Spółdzielcza forma gospodarowania wśród młodzieży”.

  Zdjęcia ze szkolenia w Jachrance i w Gdańsku

  Prosimy wszystkich uczestników szkoleń na Pomorzu i Mazowszu o bieżący kontakt z Fundacją. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

  Punkty konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem spółdzielni młodzieżowych w siedzibie Fundacji "dla dobra dziecka", w miesiącach luty - maj 2005, we wtorki, środy i czwartki w godz. 13.00 - 18.00.


  PRETekst

  Licznik odwiedzin
  Licznik
   
    
  Accurate Związek Nauczycielstwa Polskiego Geneza
  warszawa.naszemiasto.pl IKEA