Organizacja pożytku publicznego  
 
program do pit - darmowy
 „Nie dajmy się bezradności”

„Nie dajmy się bezradności”

 

Jeśli problemy dnia codziennego Cię przytłaczają, nie wiesz, gdzie szukać pomocy, zamartwiasz się o jutro swoich dzieci, bezskutecznie szukasz rozwiązań, przyjdź do nas lub zgłoś swój problem osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mailem –

 

Na pewno Cię wysłuchamy, a specjaliści w różnych dziedzinach postarają się wskazać Ci najwłaściwszą drogę rozwiązania Twoich problemów.

 

Nie bądźmy obojętni na losy naszych sąsiadów – jeśłi w Twoim otoczeniu jest rodzina potrzebująca pomocy i wsparcia – zgłoś się do nas w jej imieniu !

 

 

Celem programu jest kontynuacja działań statutowych prowadzonych przez Fundację „dla dobra dziecka”, ukierunkowanych na udzielanie wszechstronnej pomocy wielodzietnym rodzinom oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci, zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością.

 

Rodzinom objętym programem zostanie udzielona pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna i organizacyjna, w celu wskazania dróg i sposobów na bieżące rozwiązywanie swoich codziennych problemów życiowych, związanych z warunkami  bytowymi oraz wychowaniem i kształceniem dzieci, a także sposobów kontaktowania się z urzędami odpowiedzialnymi za wsparcie rodzin żyjących poniżej poziomu ubóstwa, bezrobotnych, zagrożonych bezdomnością i innymi patologiami społecznymi, a w konsekwencji wykluczeniem społecznym.

 

Szczególną troską zostaną objęte wielodzietne rodziny niepełne, zagrożone bezdomnością, nie posiadające środków do życia lub posiadające niskie dochody, poniżej minimum socjalnego, a także rodziny dotknięte bezrobociem.

 

Rodziny objęte programem uzyskają porady dotyczące:

 

-         problemów mieszkaniowych, w tym zaległości czynszowych oraz sposobów polepszania standardów technicznych lokali komunalnych

-         postępowania i kontaktowania się z urzędami

-         problemów z zakresu pomocy społecznej

-         problemów wynikających z bezrobocia

-         prawa pracy

-         ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

-         problemów rodzinnych

-         wychowania dzieci

-         kształcenia dzieci i młodzieży, w szczególności na poziomie ponadpostawowym, ponadgimnazjalnym oraz wyższym

 

Odbiorcami programu będą rodzice, dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych bezdomnością oraz wszystkie osoby, w których otoczeniu znajdują się osoby zagrożone bezdomnością, zgłaszające się w celu uzyskania informacji, konsultacji, materiałów z zakresu problematyki poruszanej związanej z rozwiązywaniem problemów mieszkaniowych i bytowych najuboższych rodzin.

 

Osoby, które w swoim otoczeniu spotykają się z tym problemem bezdomności, dokonają zmian w swoim nastawieniu i postępowaniu wobec osób zagrożonych bezdomnością, zrozumieją ich sytuację i problemy, będą w stanie nieść im pomoc w rozwiązywaniu problemów.  

 

Rodziny objęte programem zostaną ponadto objęte pomocą rzeczową, w postaci biurek, szaf, krzeseł, żywności, odzieży, artykułów szkolnych, środków higieny osobistej i czystościowej.

 

Partnerzy w realizacji zadania:

 

-  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

-  Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

- darczyńcy (osoby fizyczne i prawne) , będący fundatorami przedmiotów, stanowiących pomoc rzeczową

 

 


PRETekst

Licznik odwiedzin
Licznik
 
  
Accurate Związek Nauczycielstwa Polskiego Geneza
warszawa.naszemiasto.pl IKEA